Update: 2017-04-20 08:06:45 ชม:(120)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ 1 ประชุมปรับแผนการส่งน้ำรอบเวรที่ 12


 
วันที่ 19 เมษายน ๒๕๖๐ เวลา 15.20 น. นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 เป็นประธานการประชุมปรับแผนการส่งน้ำรอบเวรที่ 12 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานชลประทานที่ ๑ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับฟังสถานการณ์น้ำ ทบทวนแผนการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำปิงตอนบน พร้อมทั้ง ร่วมกันวางแผนบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 ผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ำ หัวหน้าฝ่ายประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานโครงการ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาโครงการ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำ ส่วนเครื่องจักรกล หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์และประมวลสถิติ ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย
วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-4-20
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com