Update: 2017-04-25 05:11:13 ชม:(155)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
คณะทำงานติดตามงานนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทาน (งานระบบส่งน้ำ/ระบบระบายน้ำ ปี 2560) ลงพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ อำเภอพร้าว และอำเภอเชียงดาว


 
วันที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 08.30 น. คณะทำงานติดตามงานนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทาน (งานระบบส่งน้ำ/ระบบระบายน้ำ ปี 2560) ลงพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ อำเภอพร้าว และอำเภอเชียงดาว โดยมีนายวิฑูรย์ ฐิติธนภัค รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 นายนิธิ วรมงคล ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน และหัวหน้าฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ร่วมคณะในครั้งนี้ด้วย ในการนี้นายนิกร ทะกลกิจ ประธานคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรพร้าว ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายสรุปเกษตรแปลงใหญ่ต้นแบบ (ข้าว) อำเภอพร้าว และคณะทำงานได้ลงพื้นที่ดูงานเปียกสลับแห้งแกล้งข้าว ในแปลงใหญ่ งานระบบส่งน้ำกระจายน้ำในปี 2559 ในช่วงบ่าย ได้ลงพื้นที่ดูงานปรับปรุงระบบส่งน้ำสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริห้วยแม่เกี๋ยง พร้อมทั้งสัมภาษณ์เกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จำนวน 5 ราย ในพื้นที่ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-4-25
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com