Update: 2017-04-26 03:38:49 ชม:(160)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
งานติดตามงานนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทาน


 
คณะทำงานติดตามงานนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทาน (งานระบบส่งน้ำ/ระบบระบายน้ำ ปี 2560) ลงพื้นที่ดูงานเกษตรทฤษฎีใหม่และรับฟังบรรยายสรุปความก้าวหน้าตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น. คณะทำงานติดตามงานนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทาน (งานระบบส่งน้ำ/ระบบระบายน้ำ ปี 2560) โดยนายสุชาติ หาญชนะชัยกุล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านบำรุงรักษา) และคณะได้รับฟังบรรยายสรุปความก้าวหน้าตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในหัวข้อระบบส่งน้ำ/ระบบกระจายน้ำ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) 5 ประสาน(เกษตรทฤษฎีใหม่) เกษตรแปลงใหญ่ สนับสนุนน้ำในพื้นที่ของ ส.ป.ก. และ Zoning / Design by Agri-Map โดยมีนายวิฑูรย์ ฐิติธนภัค รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 นายนิธิ วรมงคล ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน และหัวหน้าฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานชลประทานที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ในช่วงบ่าย ได้ลงพื้นที่ดูงานฝายห้วยปง เกษตรทฤษฎีใหม่ และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) พร้อมทั้งสัมภาษณ์เกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จำนวน 5 ราย ณ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-4-26
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com