Update: 2017-05-01 06:58:23 ชม:(144)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
อธิบดีกรมชลประทาน ตรวจเยี่ยมพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการปฏิบัติการตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์


 
วันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. นายสัญชัย เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทาน ตรวจเยี่ยมพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ “โครงการปฏิบัติการตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ซึ่งได้มีการเยี่ยมชมแปลงทำนาข้าวด้วยซอตังวิธีใหม่ ปลูกหนึ่งเก็บเกี่ยวมากกว่าสาม ครั้งแรกในประเทศไทย โดยพัฒนาต่อยอดมาจากวิธีการทำนาข้าวแบบซาลิบู หรือ Salibu Paddy Technique ซึ่งเป็นนวัตกรรมการปลูกข้าวโดยไม่ใช้เมล็ดพันธุ์ อีกทั้งระยะเวลาในการปลูกสั้น ความต้องการน้ำน้อย ทำให้ประหยัดต้นทุนประหยัดเวลาและปริมาณน้ำได้มาก พร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตรและปัจจัยการเกษตรให้กับเกษตรกรผู้สำเร็จการฝึกอบรมเกษตรทฤษฏีใหม่ จำนวน 40 ราย ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 นายสุรัช ธนูศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ผู้อำนวยการโครงการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย
วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-5-1
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com