Update: 2017-05-16 03:23:24 ชม:(123)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ ๑ จัดประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ด้านต่างๆ (KMA 6 หมวด)


 
วันที่ 15 พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา 13.30 น. นายวิฑูรย์ ฐิติธนภัค รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ด้านต่างๆ (KMA 6 หมวด) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับกิจกรรม KMA Site Visit ซึ่งจะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านการจัดการความรู้ ในระดับสำนัก/กอง ตามเกณฑ์ KMA 2016 ในเดือนกรกฎาคม 2560 พร้อมทั้ง ขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานจัดทำแบบฟอร์มคู่มือการปฏิบัติงานตามคำสั่งการแบ่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงานชลประทาน ในการนี้ ผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ หัวหน้าฝ่าย คณะทำงานทีมงานจัดการความรู้ (KM Team) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานชลประทานที่ ๑ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-5-16
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com