Update: 2017-07-12 04:45:56 ชม:(69)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมขับเคลื่อนการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ 2 (ภาคเหนือ)


 
วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 น. นายจิรชัย พัฒนพงศา หัวหน้าฝ่ายพิจารณาโครงการ สำนักงานชลประทานที่ 1 พร้อมข้าราชการ เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ 2 (ภาคเหนือ) เพื่อเผยแพร่และสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการผ่านแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2560-2564 โดยมี ดร.อัษฎาพร ไกรพานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้กล่าวเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ เรื่อง ทิศทางและนโยบายการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยในปัจจุบันและอนาคต และในช่วงบ่ายรับฟังการบรรยายในประเด็นของการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ การจัดสถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษ์ฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ การลดภัยคุกคามความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดทำคลังข้อมูลทรัพยากรชีวภาพ ให้กับหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นกรอบในการดำเนินการรวมทั้งประสานความร่วมมือ ในการขับเคลื่อน และสร้างเครือข่ายให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ณ ห้องธาราทอง 2 ชั้น 2 โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ตำบลวัดเกตุ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-7-12
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com