Update: 2017-07-17 07:39:38 ชม:(54)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่ใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจากผู้ใช้ข้อมูล ผู้ผลิตข้อมูลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาด้านจัดการทรัพยากรน้ำ


 
วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 มอบหมายให้นายจิรชัย พัฒนพงศา หัวหน้าฝ่ายพิจารณาโครงการ พร้อมด้วยนายรังสิต จันทร์ศิริปิติกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง นายประพนธ์ เครือปาน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด และข้าราชการ และข้าราชการ เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่ใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจากผู้ใช้ข้อมูล ผู้ผลิตข้อมูลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาด้านจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อศึกษาดัชนีชี้วัดต้นแบบ สำหรับโครงสร้างข้อมูลพื้นฐานใต้โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศจำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1) และเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการ รวมถึงพิจารณาดัชนีชี้วัดและข้อมูลที่ใช้ในการประเมิน รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานโครงการฯ โดยมีนายธเนศ รุงโรจน์ชัยพร รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ณ ห้องกรรณิการ์ – พุดตาน โรงแรมลานนา พาเลซ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-7-17
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com