Update: 2017-07-17 07:43:28 ชม:(70)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
ส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 1 จัดประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ , ถ่ายทอดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2560, ประชุมคณะทำงาน KMA (6หมวด) และคณะทำงานเครือข่ายด้านการจัดการความรู้


 
วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 น. นายวิฑูรย์ ฐิติธนภัค รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 เป็นประธานเปิดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2560 ในการประชุมคณะกรรมการ KMA (6 หมวด) และคณะทำงานเครือข่ายด้านการจัดการความรู้ พร้อมบรรยายในหัวข้อ “คิดอย่างสร้างสรรค์ เพื่อสร้างนวัตกรรมสู่ Thailand 4.0 ตามภารกิจของกรมชลประทาน” และ ดร.ภัทวี ดวงจิตร บรรยายพิเศษในหัวข้อ “การบริหารจัดการระบบชลประทานเชิงพุทธบูรณาการ”
วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-7-17
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com