Update: 2017-07-17 07:46:10 ชม:(85)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมสัมมนาซักซ้อม ทบทวน แนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการบริหารจัดการน้ำ ประจำปี 2560-2561


 
วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 มอบหมายให้ นายวิฑูรย์ ฐิติธนภัค รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมสัมมนาซักซ้อม ทบทวน แนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการบริหารจัดการน้ำ ประจำปี 2560-2561 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายกำหนดและเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพผ่านระบบ VDO conference อาคาร 99 ปี หม่อมหลวง ชูชาติกำภู กรมชลประทาน สามเสน โดยมีพลเอก ประสาท สุขเกษตร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้มอบนโยบาย ซักซ้อม ทบทวน แนวทางการปฏิบัติตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งนี้นายสัญชัย เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว พร้อมทั้งร่วมชี้แจงการดำเนินงานตามนโยบายของกรมชลประทาน และในช่วงบ่ายเวลา 13.00 น. ร่วมชี้แจงในหัวข้อแนวทางการบริหารจัดการน้ำ การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ การดำเนินงานการพัฒนาแหล่งน้ำ การบริหารตามแผนการปฏิบัติงาน การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี และร่วมพูดคุยข้อซักถามต่างๆ ณ ห้องประชุมศูนย์ประมวลและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ชั้น ๑ สำนักงานชลประทานที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-7-17
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com