Update: 2017-12-21 04:27:02 ชม:(272)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายและศึกษาดูงาน ของ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ


 
วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 เวลา 12.30 น. นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 มอบหมายให้นายเกื้อกูล มานะสัมพันธ์สกุล หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายสรุปหัวข้อ “ภารกิจการดำเนินงาน และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ภาคเหนือ” แก่คณะอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ หลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 59 จำนวน 100 คน ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจในภารกิจการดำเนินงาน และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ภาคเหนือ และเพิ่มพูนประสบการณ์ให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น ในการนี้นายสุรัช ธนูศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้การต้อนรับและนำคณะศึกษาดูงานภารกิจการดำเนินงานของศูนย์ฯ รวมทั้ง ได้ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำ พร้อมมอบสิ่งของให้กับศูนย์พัฒนา เด็กเล็กสิรินธร อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ในครั้งนี้ด้วย
วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-12-21
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com