Update: 2017-12-21 04:33:47 ชม:(287)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการจัดทำแผนงานและงบประมาณ ของกรมชลประทาน ครั้งที่ 2/2560 ผ่านระบบ VDO conference


 
วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 10.30 น. นายอภิวัฒน์ ภูมิไธสง ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม นายจักรกฤษณ์ ชมภูบาง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ นายจิรชัย พัฒนพงศา หัวหน้าฝ่ายพิจารณาโครงการ พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและกำกับดูแลการจัดทำแผนงานและงบประมาณ ด้านเตรียมความพร้อม งานศึกษา สำรวจ ออกแบบ ของกรมชลประทาน ครั้งที่ 2/2560 ผ่านระบบ VDO conference รับสัญญาณจากห้องประชุมกรม ชั้น 3 อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน สามเสน เพื่อประชุมหารือพิจารณาแผนงานและงบประมาณให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามแผนยุทธศาสตร์ของกรมชลประทาน ณ ห้องประชุมศูนย์วิเคราะห์และประมวลสถานการณ์น้ำ ชั้น 1 สำนักงานชลประทานที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-12-21
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com