Update: 2017-12-29 06:21:26 ชม:(217)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมวางแผนการบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้ง ปีพ.ศ.2560/2561


 
วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายวิฑูรย์ ฐิติธนภัค รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมวางแผนการส่งน้ำช่วยเหลือการเพาะปลูกพืชในฤดูแล้งปีพ.ศ.2560/2561 ร่วมกับคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) ซึ่งประกอบไปด้วย องค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวแทนโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง โดยนายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม ซึ่งในที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแผนการจัดสรรน้ำ การเพาะปลูกพืชในฤดูแล้งและการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร เนื่องจากขณะนี้การส่งน้ำเพื่อช่วยเหลือการเพาะปลูกข้าวนาปี ปีพ.ศ.2560 ได้สิ้นสุดลงแล้ว เพื่อให้การส่งน้ำและช่วยเหลือการเพาะปลูกพืชในฤดูแล้งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับภาวะวิกฤตภัยแล้ง ในการนี้ ได้ร่วมเยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานราชการ ร้านค้าผลผลิตทางการเกษตรของกลุ่มผู้ใช้น้ำ และมอบของที่ระลึก ณ ศาลาเอนกประสงค์ บนสันเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-12-29
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com