Update: 2017-12-29 06:28:40 ชม:(293)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ.2561-2564) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562


 
วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายวิฑูรย์ ฐิติธนภัค รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ.2561-2564) ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 พร้อมทั้งรับฟังการอภิปรายแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จากวิทยากรผู้แทนกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และคณะทำงานกลุ่มภารกิจแต่ละด้าน โดยมีนายกฤษณ์ ธนาวนิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุม ในการนี้ มีข้าราชการ เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องจากหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจร่วมประชุมดังกล่าวด้วย ณ ห้องอิมพีเรียลบอลรูมชั้น 2 โรงแรมดิเอ็มเพลสเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-12-29
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com