Update: 2018-01-11 06:52:35 ชม:(322)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ 1 เข้าร่วมประชุมและรับฟังข้อคิดเห็นต่อการปรับปรุงฝายแม่ร่องน้อยและฝายวังตองให้เป็นประตูระบายน้ำ


 
วันพุธที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. นายชนม์ฐพัฒน์ เครือศรี หัวหน้าฝ่ายประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ ๑ เข้าร่วมประชุมรับฟังข้อคิดเห็นต่อการปรับปรุงฝายแม่ร่องน้อยและฝายวังตองให้เป็นประตูระบายน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำของลำน้ำกวง ร่วมกับเทศบาลตำบลอุโมงค์ และคณะนักวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เกษตรกรผู้ใช้น้ำรวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในตำบลอุโมงค์และตำบลใกล้เคียง อันจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน เนื่องจากการสำรวจของคณะนักวิจัยภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่าฝายแม่ร่องน้อยและฝายวังตอง เป็น 2 ใน 4 ฝายที่มีลักษณะเป็นฝายคอนกรีตแบบเปิดทำให้การกักเก็บน้ำได้น้อยและอาจจะมีปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการเกษตรในฤดูแล้ง จึงสมควรที่จะก่อสร้างประตูระบายน้ำของฝายชะลอน้ำบริเวณดังกล่าว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำของลำน้ำแม่กวงให้ได้ประโยชน์อย่างสูงสุด ในการนี้ สำนักงานชลประทานที่ 1 ได้อภิปรายพร้อมเสนอแนวทางในการปรับปรุงฝายในลำน้ำกวงและพื้นที่ที่เกี่ยวข้องของลุ่มน้ำปิงตอนบน เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดบ้านแม่ร่องน้อย หมู่ที่ 11 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-1-11
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com