Update: 2018-01-30 03:07:20 ชม:(322)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัยสำหรับข้าราชการในระดับหัวหน้าฝ่ายหรือปฏิบัติหน้าที่เทียบเท่า รุ่นที่ 14


 
วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายวิฑูรย์ ฐิติธนภัค รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัยสำหรับข้าราชการในระดับหัวหน้าฝ่ายหรือปฏิบัติหน้าที่เทียบเท่า รุ่นที่ 14 ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2561 ซึ่งจัดขึ้นโดยส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ร่วมกับส่วนวินัยและระบบคุณธรรม สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน เพื่อให้ข้าราชการในระดับหัวหน้าฝ่ายหรือปฏิบัติหน้าที่เทียบเท่า มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างกรมชลประทาน ให้สามารถนำความรู้เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นตามกฎ ระเบียบ วินัยของทางราชการได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุด ในการนี้มีข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมโครงการดังกล่าวด้วย ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-1-30
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com