Update: 2018-01-30 03:43:29 ชม:(333)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ 1 ให้การต้อนรับและร่วมติดตามรัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรและสหกรณ์ ในการลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่


 
วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 12.00 น. นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 นายอภิวัฒน์ ภูมิไธสง ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม นายนิธิ วรมงคล ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา นายสุรัช ธนูศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและร่วมติดตาม นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ในการเดินทางมาราชการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 26 -28 มกราคม 2561 เพื่อมอบนโยบายและติดตามผลการดำเนินงานตลอดจนปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ สำนักงานชลประทานที่ 1 ได้จัดเตรียมข้อมูลเพื่ออภิปรายผลการดำเนินงานการบริหารจัดการลุ่มน้ำกวง พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมและรับฟังความคิดเห็นร่วมกับเครือข่ายการจัดการลุ่มน้ำกวง ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ในเวลา 15.30 น. เดินทางไปยังสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 ตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้างอุโมงค์ผันน้ำเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล-เขื่อนแม่กวงอุดมธารา ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน
วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-1-30
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com