Update: 2018-02-07 04:45:33 ชม:(232)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
กองพัสดุ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการทำงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560


 
วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.45 น. นายวิฑูรย์ ฐิติธนภัค รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการทำงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานที่ 1 สำนักงานชลประทานที่ 2 หน่วยงานในสังกัดในเขตพื้นที่ พร้อมทั้งผู้เกี่ยวข้องด้านพัสดุ และด้านวิศวกรรม (ผู้รับผิดชอบจัดทำแผน) ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบ ประกาศ กฎกระทรวง ภายใต้พระราชบัญญัติและวิธีการปฏิบัติงานด้านพัสดุด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงวิธีการบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP ที่กรมบัญชีกลางได้พัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้างให้สอดรับกับพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว โดยมี นายอธิวัฒน์ โยอาศรี ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาระบบพัสดุ และนางสาวดวงพร สินธุฉาย นักวิชาการพัสดุชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายและให้ความรู้กับผู้ร่วมอบรม ทั้งนี้ ได้มีการแบ่งกลุ่มเพื่อระดมความคิดและวิเคราะห์ปัญหาในแต่ละด้าน พร้อมทั้งเสนอแนวคิดการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบของกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานชลประทานที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-2-7
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com