Update: 2018-02-21 04:50:45 ชม:(343)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุม “การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปิง”


 
วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00น. นายวิฑูรย์ ฐิติธนภัค รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุม“การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปิง”ร่วมกับสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการลุ่มน้ำปิง คณะอนุกรรมการบริหารลุ่มน้ำและวิชาการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 เนื่องจากคณะวิจัยสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้ทำการวิจัย “เรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปิง” โดยการมีส่วนร่วมในพื้นที่ เพื่อร่วมรับฟังแนวโครงการวิจัยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ เช่น การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับพื้นที่ ขององค์กร สถาบัน ระดับท้องถิ่น ปัจจัยความสำเร็จของการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับลุ่มน้ำ รูปแบบและกลไกการเชื่อมโยงการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ โดยมีนางปัจฉิมา ฟูกุล ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการลุ่มน้ำปิงตอนบน ถนนอนุสาวรีย์สิงห์ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-2-21
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com