Update: 2018-02-21 05:03:54 ชม:(326)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ใน (น้ำตกวังครก) ตำบลแม่แรม อำเภอเมืองแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่


 
วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00น. นายอภิวัฒน์ ภูมิไธสง ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ใน (น้ำตกวังครก) ตำบลแม่แรม อำเภอเมืองแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ตามแผนงานศึกษาโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อศึกษาพิจารณาหาแนวทางในการจัดหาน้ำให้แก่พื้นที่เพาะปลูกในเขตตำบลแม่แรม ให้มีความสอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการของประชาชน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในขั้นตอนการศึกษาโครงการ ในการนี้ มีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่โครงการ ผู้นำท้องถิ่นและราษฎรที่ได้รับประโยชน์รวมถึงผลกระทบภายในพื้นที่โครงการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านแม่ในพัฒนา ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-2-21
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com