Update: 2018-02-26 02:55:46 ชม:(247)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการรับจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลัง ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์


 
วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00น. นางกาญจนา ภู่ทิม หัวหน้างานบัญชีการเงินและบัญชี นางสาวสกาววรรณ ขัติแสง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลัง ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากคณะกรรมการการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ National e-Payment มีมติให้ทุกส่วนราชการรับจ่ายเงินเป็นอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2561 ทั้งนี้เพื่อเป็นการซักซ้อมความเข้าใจ และเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกำหนดให้ทุกส่วนราชการปฏิบัติไปในทางเดียวกัน ณ ห้องประชุม สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-2-26
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com