Update: 2018-02-26 03:37:11 ชม:(295)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ 1 จัดประชุมชี้แจงแผนการบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้ง ปี 2561 ของพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนบน (จังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน)


 
วันศุกร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.00 น. นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 กล่าวต้อนรับ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ผู้แทนจากหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เกษตรกร กลุ่มผู้ใช้น้ำทั้งจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน และสื่อมวลชน ในการประชุมชี้แจงแผนการบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้ง ปี 2561 ของพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนบน (จังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน) พร้อมบรรยายภาพรวมการบริหารจัดการน้ำ และเผยว่าการบริหารจัดการน้ำในปี 2561 จะเป็นการส่งน้ำแบบรอบเวร โดยแบ่งปริมาณน้ำที่เก็บกักของเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1) สำหรับการเพาะปลูกในพื้นที่โครงการแม่แฝก-แม่งัด จำนวน 75 ล้านลูกบาศก์เมตร2)สำหรับใช้อุปโภค-บริโภค(ประปา) การเกษตร และการท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน จำนวน 95 ล้านลูกบาศก์เมตร แบ่งเป็น 23 รอบเวร (ส่งน้ำทุกสัปดาห์) สัปดาห์ละ 6 วัน (พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ จันทร์ และอังคาร) ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการไปแล้ว 13 ล้านลูกบาศก์เมตร (5 รอบเวร) คงเหลือปริมาณน้ำอีก 82 ล้านลูกบาศก์เมตร (18 รอบเวร) โดยจะดำเนินการส่งน้ำแล้วเสร็จทั้งหมด 95 ล้านลูกบาศก์เมตร ในภายสิ้นเดือนมิถุนายน 2561 และ 3) สำหรับน้ำสำรองเพื่อตกกล้านาปีในกรณีที่ไม่มีฝน เดือนมิถุนายน จำนวน 74 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางในเขตจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน ปัจจุบัน มีปริมาณน้ำรวม 432 ล้านลูกบาศก์เมตร เมื่อเทียบกับปี 2560 ในช่วงเวลาเดียวกัน มีปริมาณน้ำเท่ากับ 320 ล้านลูกบาศก์เมตร ถือว่าปี 2561 มีปริมาณน้ำเก็บกักมากกว่า 112 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 35 ซึ่งถือว่าเพียงพอสำหรับการใช้ในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนบน จังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน ด้าน นายนิธิ วรมงคล ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา ได้บรรยายสถานการณ์น้ำ การวางแผนบริหารจัดการน้ำ แผนการให้ความช่วยเหลือในพื้นที่ประสบภัย และกล่าวถึงมาตรการควบคุมการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 2559/60 จากการคาดหมายปริมาณน้ำต้นทุนในเขื่อน อ่างเก็บน้ำ และแหล่งน้ำธรรมชาติ สำนักงานชลประทานที่ 1 จะกำหนดระดับน้ำในแม่น้ำปิงแต่ละจุดให้เหมาะสมเพื่อรักษาเสถียรภาพของตลิ่งแม่น้ำปิง ควบคุมการปิดกั้นทางน้ำ หรือกิจกรรมที่เป็นอุปสรรคในการบริหารจัดการน้ำ พร้อมทั้งเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้มีการปล่อยน้ำเสียลงในแม่น้ำ เนื่องจากทำให้ต้องระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำเพิ่มขึ้น อีกทั้งในช่วงฤดูแล้ง สำนักงานชลประทานที่ 1 จะเป็นผู้ดูแลและควบคุมประตูเปิด-ปิดปากคลองน้ำในลำน้ำปิงที่กำหนด พร้อมได้ตอบข้อซักถามให้กับเกษตรกรและผู้แทนกลุ่มผู้ใช้น้ำที่ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานชลประทานที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-2-26
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com