Update: 2018-02-27 01:48:26 ชม:(132)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมกลุ่มย่อย (ครั้งที่2) งานสำรวจ ออกแบบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สะป๊วด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ


 
วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00น. นายอภิวัฒน์ ภูมิไธสง ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมกลุ่มย่อย (ครั้งที่2) งานสำรวจ ออกแบบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สะป๊วด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทาสบชัย อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โดยมี นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา เป็นประธานเปิดการประชุม เพื่อชี้แจงความก้าวหน้าการสำรวจ ออกแบบ โครงการและรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ จากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแผนงานที่กำหนดไว้ เนื่องจากโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สะป๊วด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และเป็นหนึ่งใน โครงการพัฒนาลุ่มน้ำสาขาน้ำแม่ทา โดยช่วงหน้าน้ำ ลำน้ำแม่สะป๊วดจะเป็นพื้นที่รับน้ำป่าที่ไหลบ่ามาจากเทือกเขาขุนตาลในเขตรอยต่ออำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน และ อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือน ส่วนในช่วงหน้าแล้งทำให้น้ำไหลน้อยมากถึงไม่ไหลเลย ซึ่งหากการดำเนินงานโครงการดังกล่าวเสร็จสิ้น จะสามารถช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ได้ถึง 6,157 ไร่ คิดเป็นพื้นที่ชลประทานรวม 4,925 ไร่ สามารถครอบคลุมพื้นที่ 2 ตำบล 7 หมู่บ้าน ในจังหวัดลำพูน โดยมีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย
วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-2-27
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com