Update: 2018-03-08 03:44:35 ชม:(268)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ (ร่าง) แผนแม่บทธรรมาภิบาลทรัพยากรน้ำบาดาลแอ่งน้ำบาดาลเชียงใหม่-ลำพูน ครั้งที่ 2


 
วันพุธ ที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายจิรชัย พัฒนพงศา หัวหน้าฝ่ายพิจารณาโครงการร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ (ร่าง) แผนแม่บทธรรมาภิบาลทรัพยากรน้ำบาดาลแอ่งน้ำบาดาลเชียงใหม่-ลำพูน ครั้งที่ 2 เนื่องจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาลและกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ได้ดำเนินการศึกษาวิจัยในโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านน้ำบาดาลและเครือข่ายเพื่อการบริหารจัดการน้ำบาดาลอย่างยั่งยืนเป็นรายแอ่ง : แอ่งน้ำบาดาลเชียงใหม่ – ลำพูน เพื่อให้การประชุมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีส่วนร่วมและมีมุมมองรอบด้านจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม Convention Hall โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-3-8
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com