Update: 2018-03-13 08:14:20 ชม:(238)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมและรับฟังการบรรยายสรุปความก้าวหน้าในการดำเนินการของกรมชลประทาน ผ่านระบบ Video Conference


 
วันศุกร์ ที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะ ร่วมประชุมและรับฟังการบรรยายสรุปความก้าวหน้าในการดำเนินการของกรมชลประทาน โดยมี ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เป็นผู้กล่าวบรรยายในหัวข้อ โครงการบริหารจัดการสินค้าเกษตรแบบครบวงจร นโยบาย 3 ต่อ (ต่อ เติม แต่ง) โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ผลการดำเนินงานกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และการบริหารจัดการน้ำกรมชลประทาน ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้แนวคิดกับบุคลากรกรมชลประทาน เพื่อนำไปปรับใช้และประยุกต์ในการทำงาน ดังนี้ 1) ทำงานด้วยความขยันหมั่นเพียรอย่างมีเหตุมีผล 2) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้รับทราบผลการทำงานของหน่วยงานเป็นระยะ 3) แบ่งผลงานที่ดำเนินการป้องกัน/แก้ไข/ต่อเติม แล้วเสร็จอย่างเป็นสัดส่วน เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการนี้ นายวิฑูรย์ ฐิติธนภัค รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 นายสมคิด สะเภาคำ ผู้อำนวยการศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน ผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สำนักงานชลประทานที่ 1 ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-3-13
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com