Update: 2018-03-14 03:40:57 ชม:(333)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ 1 เข้าร่วมประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สะป๊วด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำพูน


 
วันอังคาร ที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 10.30 น. นายอภิวัฒน์ ภูมิไธสง ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม พร้อมด้วยนายวุฒิชัย รักษาสุข ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำพูน นายภูวดล คำพุฒ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 1 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สะป๊วด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำพูน โดยมี นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดการประชุม ซึ่งปัจจุบันโครงการดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนการสำรวจ ออกแบบรายละเอียด เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการก่อสร้าง โดยขอบเขตของพื้นที่โครงการจะครอบคลุมพื้นที่ชลประทานทั้งหมดในลุ่มน้ำแม่สะป๊วดที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน และพื้นที่ชลประทานในลุ่มน้ำแม่ทาที่อยู่ด้านท้ายจุดบรรจบระหว่างแม่สะป๊วดกับแม่ทาอีก 2 แห่ง ซึ่งมีพื้นที่รับประโยชน์ 6,157 ไร่ คิดเป็นพื้นที่ชลประทานรวม 4,925 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 2 ตำบล 7 หมู่บ้าน หากโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จ (คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2564) จะสามารถรองรับน้ำที่ไหลลงอ่างได้ประมาณ 7 ล้านลูกบาศก์เมตร ต่อปี เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำหรับการเกษตร เป็นแหล่งน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค เป็นแหล่งแพร่และเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดให้มีรายได้เสริม ช่วยบรรเทาอุทกภัยจากน้ำป่าไหลหลาก และสามารถยกระดับความเป็นอยู่คุณภาพชีวิตให้สูงขึ้น ทั้งนี้การประชุมดังกล่าวได้มีการพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกลุ่มผู้ใช้น้ำที่อยู่ในพื้นที่รับประโยชน์อีกด้วย ณ ห้องประชุม ชั้น 5 โรงแรมลำพูนวิล จังหวัดลำพูน
วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-3-14
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com