Update: 2018-04-02 03:51:57 ชม:(213)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ 1 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน โครงการไทยนิยม ยั่งยืน


 
วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 เป็นประธานการประชุม ชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน โครงการไทยนิยม ยั่งยืน หลังจากที่ได้มีการลงพื้นที่ ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อพบปะปรับทุกข์ผูกมิตร และรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชน และครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2561 เพื่อสร้างการรับรู้และปฏิบัติตามสัญญาประชาคม สำหรับการประชุมในครั้งนี้ สำนักงานชลประทานที่ 1 ได้มีการติดตามการดำเนินงานโครงการที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรในหน่วยงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดสรรงบประมาณสำหรับดำเนินการตามโครงการดังกล่าว เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามลำดับขั้นตอน ตรงตามกรอบการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ สามารถตอบสนองและแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างแท้จริง ตามแผนการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในการนี้ มีผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สำนักงานชลประทานที่ 1 ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-4-2
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com