Update: 2018-04-02 03:57:24 ชม:(249)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมสัมมนา “แนวทางการสร้างธุรกิจโปร่งใสไร้สินบน”


 
วันศุกร์ ที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 เข้าร่วมสัมมนา “แนวทางการสร้างธุรกิจโปร่งใสไร้สินบน” โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการสัมมนา เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการกำหนดมาตรการสำหรับนิติบุคคลในการป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่รัฐ และส่งเสริมให้นิติบุคคลประกอบกิจการด้วยความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงเช้า สำหรับหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมรับฟังการอภิปรายเกี่ยวกับการสร้างกลไกเพื่อเผยแพร่มาตรการป้องกันสินบนสู่ภาคธุรกิจเอกชนในระดับภูมิภาค และช่วงบ่าย สำหรับองค์กรภาคเอกชน ร่วมรับฟังการอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางสำหรับธุรกิจเอกชนในการกำหนดมาตรการป้องกันสินบน ในการนี้ มีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ ผู้แทน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องแกรนด์วิว 1 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-4-2
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com