Update: 2018-04-04 07:54:22 ชม:(107)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมแถลงข่าวความคืบหน้าการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ภัยแล้งด้านการเกษตร ผ่านระบบ VDO conference


 
วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 10.30 น. นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร และนายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมแถลงข่าวความคืบหน้าการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ภัยแล้งด้านการเกษตร โดยได้กำหนดมาตรการเตรียมการก่อนเกิดผลกระทบภัยแล้ง และมีหนังสือสั่งการให้จังหวัดตรวจสอบพื้นที่เพื่อดำเนินการเตรียมการป้องกัน บริหารจัดการสถานการณ์ภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นภายในจังหวัด ทั้งด้านพืช ด้านประมง ด้านปศุสัตว์ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและแจ้งเตือนเกษตรกร ติดตาม เฝ้าระวัง ในส่วนของการบรรเทาผลกระทบทั้งในเขตชลประทานและนอกเขตชลประทาน ทุกหน่วยงานได้เตรียมกำลังคน เครื่องจักร เครื่องมือ ได้แก่ เครื่องสูบน้ำ 2,365 เครื่อง รถบรรทุกน้ำ 242 คัน เพื่อให้การช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างทันท่วงที ในการนี้ นายอภิวัฒน์ ภูมิไธสง ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม นายนิธิ วรมงคล ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา ผู้อำนวยการโครงการและข้าราชการ ได้ร่วมแถลงข่าวความคืบหน้าการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ภัยแล้งด้านการเกษตรดังกล่าว ผ่านระบบ VDO conference โดยรับสัญญาณจากศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) กรมชลประทาน มายัง ณ ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สำนักงานชลประทานที่ 1 ชั้น 1 สำนักงานชลประทานที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-4-4
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com