Update: 2018-04-10 07:29:10 ชม:(98)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมเครือข่ายใหญ่ เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษาและ(ร่าง)แผนแม่บทธรรมาภิบาลทรัพยากรน้ำบาดาล


 
วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นายจิรชัย พัฒนพงศา หัวหน้าฝ่ายพิจารณาโครงการ นายธวัชชัย บุญนาค หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานลำพูน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเครือข่ายใหญ่ เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษาและ(ร่าง)แผนแม่บทธรรมาภิบาลทรัพยากรน้ำบาดาลเชียงใหม่ – ลำพูน ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ซึ่งได้มีการศึกษาวิจัยในโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านน้ำบาดาลและเครือข่ายการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนเป็นรายแอ่ง : แอ่งน้ำบาดาลเชียงใหม่ - ลำพูน ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2560 โดยโครงการดังกล่าวใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้ว เพื่อให้ผลการศึกษาดังกล่าวเป็นไปอย่างมีส่วนร่วม พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและมุมมองรอบด้านจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน โดยมี ดร.ทัศนีย์ เนตรทัศน์ ผู้แทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมล้านนาบอลรูม 1 โรงแรมแชงกีล่า เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-4-10
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com