Update: 2018-05-03 07:08:06 ชม:(197)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมแนวทางการรายงานผล “โครงการตามนโยบายสำคัญ 15 เรื่อง และโครงการไทยนิยม ยั่งยืน” ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์


 
วันอังคาร ที่ 1 พฤษภาคม ๒๕๖1 เวลา 09.30 น. นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 พร้อมด้วยนายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการรายงานการดำเนินงาน “โครงการตามนโยบายสำคัญ 15 เรื่อง และโครงการไทยนิยม ยั่งยืน”ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านระบบ Web Conference ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานในสังกัด 76 จังหวัดทั่วประเทศ รับสัญญาณจากห้องประชุม 134-135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างความเข้าใจพร้อมทั้งเป็นแนวทางการรายงานผลการดำเนินงานต่างๆให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตรงตามกรอบ ขั้นตอนและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-5-3
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com