Update: 2018-05-04 03:07:20 ชม:(102)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชา ในพื้นที่ลุ่มน้ำปิง จังหวัดเชียงใหม่


 
วันพฤหัสบดี ที่ 3 พฤษภาคม ๒๕๖1 เวลา 09.00 น. นายชยกร นนตานอก หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการใช้น้ำ สำนักงานชลประทานที่ 1 พร้อมด้วย นายอัธยา อรรณพเพ็ชร หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานเชียงใหม่ ร่วมประชุมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชา ในพื้นที่ลุ่มน้ำปิง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยมี นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม เพื่อกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนา อีกทั้งร่วมแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายและยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในลุ่มน้ำปิง ในการนี้ มีผู้แทนหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9 อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-5-4
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com