Update: 2018-05-04 03:39:27 ชม:(111)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่


 
วันพฤหัสบดี ที่ 3 พฤษภาคม ๒๕๖1 เวลา 13.30 น. นายชัชชัย เพชรอักษร หัวหน้าฝ่ายออกแบบ ส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 1 เข้าร่วมประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ในโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อชี้แจง รับฟัง และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำและปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมดังกล่าวด้วย ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-5-4
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com