Update: 2018-05-09 02:39:57 ชม:(75)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation)


 
วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม ๒๕๖1 เวลา 13.30 น. นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) ครั้งที่ 2/2561 โดยมีนายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม เพื่อหารือและเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ในส่วนของกรมชลประทานได้รายงานผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการน้ำและทรัพยากรน้ำในห้วงที่ผ่านมา พร้อมทั้งร่วมกันเสนอแนวทางการปฏิบัติงานให้ตรงตามกรอบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงาน ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-5-9
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com