Update: 2018-05-10 08:33:51 ชม:(94)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรศาสตร์พระราชากับการน้อมนำไปสู่การปฏิบัติของกรมชลประทาน รุ่นที่ 4


 
วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม ๒๕๖1 เวลา 09.00 น. นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรศาสตร์พระราชากับการน้อมนำไปสู่การปฏิบัติของกรมชลประทาน รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 8 – 9 พฤษภาคม 2561 โดยมีนายสุรัช ธนูศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสวนหกศูนย์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานของกรมชลประทานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ และขยายผลการพัฒนาตามแนวทางศาสตร์พระราชา พร้อมทั้งสามารถถ่ายทอดความรู้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังสามารถพัฒนาองค์กรได้อย่างเป็นระบบ ในการนี้มีบุคลากรระดับหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และข้าราชการของสำนักงานชลประทานที่ 1 จำนวน 40 คน เข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้ด้วย
วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-5-10
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com