Update: 2018-05-11 07:51:27 ชม:(86)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนในจังหวัดนำร่องภาคเหนือ


 
วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑ นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน จังหวัดนำร่องภาคเหนือ โดยมีนายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม เพื่อติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดนำร่องภาคเหนือ ประกอบด้วย เชียงใหม่ น่าน เชียงราย พะเยา ลำพูน สุโขทัย รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และพัฒนาประเทศอย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานชลประทานที่ 1
วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-5-11
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com