Update: 2018-05-17 07:41:34 ชม:(101)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ด้านติดตามและประเมินผลโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ครั้งที่ 3/2561


 
วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายนิธิ วรมงคล ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน นายก่อพงศ์ เจษฎาพันธ์ หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล ส่วนแผนงาน นายสุรัตน์ พันธุประกิจ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานลำพูน พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (อ.ก.บ.ก) ด้านติดตามและประเมินผลโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ครั้งที่ 3/2561 โดยมีนายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธาน อ.ก.บ.ก ด้านติดตามและประเมินผลฯ เป็นประธานการประชุม เพื่อติดตาม เร่งรัด การดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ให้เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-5-17
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com