Update: 2018-05-24 06:04:19 ชม:(170)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมบรรยายภาพรวมการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนบน ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 2/2561


 
วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.00 น. นายอภิวัฒน์ ภูมิไธสง ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการลุ่มน้ำปิงตอนบน ครั้งที่ 2/2561 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการลุ่มน้ำปิง เพื่อร่วมกันพิจารณาจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนบนให้เชื่อมโยงกับแผนความต้องการในพื้นที่ Area base แผนบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาภาค ทั้งนี้ สำนักงานชลประทานที่ 1 ได้มีการนำเสนอภาพรวมการบริหารจัดการน้ำในสถานการณ์ปัจจุบันพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนบน เพื่อให้ทุกหน่วยงานรับทราบข้อมูล พร้อมทั้งร่วมบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำในปีต่อไป ในการนี้ มีหน่วยงานราชการ ผู้แทนหน่วยงาน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ โรงแรม อโมร่า ท่าแพ เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-5-24
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com