Update: 2018-05-31 05:06:42 ชม:(82)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ 1 ให้การต้อนรับปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการลงพื้นที่ Kick off ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์


 
วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick off ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ เป็นผู้บรรยายการดำเนินงานกิจกรรม ณ บริเวณแก้มลิงหนองบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับพื้นที่บริเวณแก้มลิงหนองบ่อแก้วนั้น อยู่ในส่วนความรับผิดชอบของโครงการชลประทานเชียงใหม่ สำนักงานชลประทานที่ 1 โดยโครงการดังกล่าวจะดำเนินการขุดลอกสระเพื่อเพิ่มขนาดความจุในการเก็บกักน้ำจากเดิมจุได้เพียง 131,340 ลบ.ม. และหลังจากดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถจุได้ 215,000 ลบ.ม. พร้อมกันนี้ ยังมีโครงการปรับปรุงอาคารท่อระบายน้ำปากเหมืองพร้อมอาคารประกอบ จากเดิม 450,000 ลบ.ม.จะสามารถจุได้ 480,000 ลบ.ม. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่าหากดําเนินการแล้วเสร็จ พื้นที่ดังกล่าวจะสามารถใช้ประโยชน์ได้กว่า 1,300 ไร่ ซึ่งสามารถใช้สนับสนุนการดําเนินการต่างๆ ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวง แม่แฮได้เป็นอย่างดี โดยมีการดําเนินการสำหรับการจ้างแรงงานชลประทาน บํารุงรักษาอาคารชลประทาน สร้างรายได้แก่เกษตรกร อีก 4 โครงการ ด้วยงบประมาณ 4.4 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นการดําเนินงานตามกรอบการขับเคลื่อนคนไทยไม่ทิ้งกัน และโครงการที่จะใช้ยางพาราสำหรับซ่อมแซมถนนชลประทาน ถนนบนสันเขื่อน เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสัญจรในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร อีกจํานวน 17 โครงการ ครอบคลุม 10 อําเภอ ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเมื่อแล้วเสร็จราษฎรในพื้นที่สามารถรับประโยชน์ถึง 8,449 ครัวเรือน โดยกรมชลประทาน มุ่งมั่นเรื่องความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ซึ่งการดําเนินงานจะมีหน่วยภายนอก รวมถึงภาคประชาชนเข้ามาร่วมสังเกตการณ์ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า โครงการเหล่านี้จะสร้างประโยชน์สุขให้กับการพัฒนาประเทศ เกิดประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม
วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-5-31
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com