Update: 2018-06-13 08:51:41 ชม:(133)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมต้อนรับนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และติดตามขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน


 
วันอังคาร ที่ 12 มิถุนายน ๒๕๖1 เวลา 10.00 น. นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมต้อนรับนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมคณะอนุกรรมการ ในการติดตามขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อให้การดำเนินงานโครงการเป็นไปตามประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้เกิดผลแก่ราษฎรอย่างมั่นคงและยั่งยืน ทั้งนี้ ได้ร่วมประชุมเพื่อรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมี นายกตัญญู ใจชื้น ผู้อำนวยการโครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน เป็นผู้บรรยายสรุปโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน
วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-6-13
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com