Update: 2018-06-29 03:47:45 ชม:(187)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมทางไกล (Web Conference) การมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานให้แก่หน่วยงานในส่วนภูมิภาค


 
วันอังคาร ที่ 26 มิถุนายน ๒๕๖1 เวลา 13.30 น. นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายสุดชาย พรหมมลมาศ ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมทางไกล (Web Conference) การมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานให้แก่หน่วยงานในส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการไทยนิยม ยั่งยืนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปในทิศทางเดียวกันตรงตามวัตถุประสงค์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ รับสัญญาณจากห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ห้อง 134-135 ไปยังพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ
วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-6-29
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com