Update: 2018-07-03 03:39:06 ชม:(173)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมเสวนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับพื้นที่ (ภาคเหนือ) ครั้งที่ 1


 
วันศุกร์ ที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ ผู้แทนหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ภาคประชาชน ข้าราชการและตัวแทนกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่ภาคเหนือ ร่วมเสวนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับพื้นที่ (ภาคเหนือ) ครั้งที่ 1 โดยมี ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) นายเมธี มหายศนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา กรมชลประทาน ร้อยตรีพงศธร ศิริสาคร ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย และพลตรีอภิสิทธิ์ นุชบุษบา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็นผู้เสวนาในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมจัดการน้ำหลาก ปี 2561” เพื่อสร้างการรับรู้และแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำช่วงน้ำหลาก ในฤดูฝน ปีพ.ศ.2561 ให้เป็นไปตามกรอบแนวทางที่เหมาะสมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง 43 หน่วยงาน พร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่น ความมั่นใจให้กับประชาชนในการเตรียมความพร้อมและรับมือสถานการณ์น้ำหลาก ทั้งนี้ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำประกอบด้วย 3 เสาหลัก ได้แก่ 1.) ด้านกฎหมาย 2.) ด้านองค์กรรับผิดชอบเรื่องน้ำในระดับชาติ และ 3.) ด้านแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ จะประกอบไปด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1). การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค 2.) การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต 3.) การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย 4.) การจัดการคุณภาพน้ำ 5.) การฟื้นฟูป่าต้นน้ำและพื้นที่เสื่อมโทรม และ 6.) การบริหารจัดการ โดยมีสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลาง ในการบูรณาการการบริหารจัดการน้ำในฤดูน้ำหลาก โดยมีการติดตามงานให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างชัดเจน ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ ในเวลา 14.00 น. ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) พร้อมคณะ ลงพื้นที่ไปยังโครงการฝายวังปาน ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน เพื่อเยี่ยมชมทัศนียภาพของโครงการฝายวังปาน พร้อมทั้งรับฟังบรรยายสรุปแนวทางการบริหารจัดการน้ำในลำน้ำปิง และแผนการดำเนินงานโครงการฝายวังปานสำหรับการเตรียมความพร้อมในการรองรับภาวะวิกฤตน้ำ เขตพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนบน (จังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน) โดยมีนายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ เป็นผู้บรรยาย และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ดังกล่าวด้วย
วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-7-3
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com