Update: 2018-07-05 07:58:57 ชม:(200)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 ต้อนรับนักเรียนและครูผู้ดูแลจากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในการศึกษาดูงาน “โครงการศึกษาการเรียนรู้การปฏิบัติวิชาชีพด้านวิศวกรรม และโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา”พร้อมมอบใบประกาศนียบัตร


 
วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 พร้อมด้วยนายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ ต้อนรับคณะนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 และครูผู้ดูแลจากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จำนวน 75 คน ใน “โครงการศึกษาการเรียนรู้การปฏิบัติวิชาชีพ ด้านวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมเครื่องกล และการศึกษาดูงานการเจาะอุโมงค์ผันน้ำ โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีการบรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น การควบคุมประตูระบายน้ำขนาดใหญ่ การควบคุมระยะไกล (Remote System) ของประตูระบายน้ำ บรรยายโดย นายวิชัย ชัยเจริญชาติ ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 1 และหัวข้อการปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรมโยธา เทคโนโลยีการเจาะอุโมงค์และการฝึกสำรวจด้านวิศวกรรม บรรยายโดย นายเกื้อกูล มานะสัมพันธ์สกุล หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานส่วนต่างๆ เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ และข้อมูลโดยตรง สามารถเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการตัดสินใจศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาต่อไป ทั้งนี้นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 ได้มอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย ณ ประตูระบายน้ำท่าวังตาล ซึ่งตั้งอยู่ที่ ต.ป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-7-5
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com