Update: 2018-07-12 08:08:24 ชม:(162)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ ๑ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดทำโครงการภายใต้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ. 2561 - 2564) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563


 
วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายจักรกฤษณ์ ชมภูบาง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ส่วนแผนงาน พร้อมด้วยนายวชิรวิทย์ กันกา วิศวกรชลประทานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดทำโครงการภายใต้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ. 2561 - 2564) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีนายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุม เพื่อปรับปรุงการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และร่วมบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆตามห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) เพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมรอยัลออคิดบอลรูม โรงแรมเชียงใหม่ ออร์คิด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-7-12
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com