Update: 2018-08-06 10:51:18 ชม:(59)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ ๑ ร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการจัดทำแผนงานและงบประมาณด้านเตรียมความพร้อม งานศึกษา สำรวจ ออกแบบ ของกรมชลประทาน ครั้งที่ 6/2561


 

วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายนิธิ วรมงคล ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา พร้อมด้วยนายอภิวัฒน์ ภูมิไธสง ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการจัดทำแผนงานและงบประมาณด้านเตรียมความพร้อม งานศึกษา สำรวจ ออกแบบ ของกรมชลประทาน ครั้งที่ 6/2561 ผ่านระบบ Vdo Conference รับสัญญาณจากห้องประชุมดงตาล กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ เพื่อร่วมหารือ พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานและงบประมาณด้านเตรียมความพร้อมฯงานศึกษา สำรวจ ออกแบบ ของกรมชลประทาน และรับฟังการชี้แจงการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตรงตามกรอบของกรมชลประทาน ณ ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สำนักงานชลประทานที่ 1 ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-8-6
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com