Update: 2018-08-09 07:49:55 ชม:(110)ครั้ง
 
พิมพ์หน้านี้
สำนักงานชลประทานที่ ๑ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ฉบับทบทวน ปี 2561-2564


 

วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายเกื้อกูล มานะสัมพันธ์สกุล หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานเชียงใหม่ นายสมคิด สะเภาคำ ผู้อำนวยการศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

นายวชิรวิทย์ กันกา วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ ส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 1 พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ฉบับทบทวน ปี 2561-2564 พร้อมทั้งหารือการจัดทำแผนปฏิบัติราชการจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทการพัฒนา และขับเคลื่อนการพัฒนาด้านเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยมีนางสาวรตนพร กิติกาศ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-8-9
โดย: kamonrat

 

สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่
เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-2822 โทรสาร 0-5324-6402

ที่ปรึกษาการจัดทำ website : นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 E-mail: directorjanuwat@gmail.com
ออกแบบพัฒนาโดย : ศูนย์สารสนเทศ สชป.1 Copyright @ 2011 Regional Irrigation Office 1. Designed by om_rid1@hotmail.com